2 lực đồng quy là gì

Quy tắc ăn ý nhì lực đồng quy ko tuy nhiên song nằm trong phía trên mặt mày phẳng: trượt nhì lực bên trên giá chỉ của bọn chúng tới điểm đồng quy rồi vận dụng quy tắc hình bình hành nhằm thám thính ăn ý của nhì lực đồng quy.
1/ Quy tắc ăn ý nhì lực đồng quy đồng phẳng lì (cùng phía trên mặt mày phẳng)
a/trường ăn ý 1: ăn ý nhì lực đồng quy, đồng phẳng lì nằm trong ứng dụng vào trong 1 vật rắn
Áp dụng quy tắc hình bình hành nhằm thám thính ăn ý của nhì lực đồng quy ứng dụng vô vật rắn
[​IMG]
b/trường ăn ý 2: nhì lực đồng phẳng lì, ko đồng quy:
Trượt vị trí đặt nhì của nhì lực bên trên giá chỉ của nhì lực ứng dụng vô vật rắn tới điểm đồng quy, tiếp sau đó vận dụng quy tắc hình bình hành nhằm thám thính ăn ý của nhì lực đồng quy ứng dụng vô vật rắn
[​IMG]

Kết luận: ăn ý của nhì lực đồng quy, đồng phẳng lì ứng dụng vô và một vật rắn là 1 lực ở nằm trong ở trong mặt mày phẳng lì tê liệt có công dụng y chang nhì lực bộ phận.
Véc tơ ăn ý lực: \[\vec{F_{12}} = \vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}\]
Độ rộng lớn của ăn ý lực: \[F_{12} = \sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\alpha }\]
α là góc ăn ý tự giá chỉ của nhì lực bộ phận $$\vec{F_{1}}$$ và $$\vec{F_{2}}$$

Xem thêm: sds page là gì

Bạn đang xem: 2 lực đồng quy là gì

3/ Cân tự của vật rắn chịu đựng ứng dụng của tía lực ko tuy nhiên song
điều khiếu nại cân đối của vật rắn chịu đựng ứng dụng của nhì lực ko tuy nhiên song \[\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}} = \vec{0}\] tương tự với \[\vec{F_{12}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\] = > \[ \vec{F_{3}} = -\vec{F_{12}} \]
[​IMG]

Điều khiếu nại cân đối của vật rắn chịu đựng ứng dụng của tía lực ko tuy nhiên song
\[\vec{F_{12}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\]
hoặc \[\vec{F_{2}}+\vec{F_{2}}+\vec{F_{3}} = \vec{0}\]
độ lớn: \[F_{3} = \sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\alpha }\]
kết luận: Điều khiếu nại cân đối của vật rắn chịu đựng ứng dụng của tía lực ko tuy nhiên song là tía lực nên đồng phẳng lì, đồng quy và ăn ý của nhì lực ngẫu nhiên nên cân đối với lực loại 3.

4/ Bài tập luyện áp dụng quy tắc ăn ý nhì lực đồng quy, cân đối của vật rắn chịu đựng ứng dụng của tía lực ko tuy nhiên tuy nhiên.
Bài toán 1: một thao diễn viên xiếc (coi là 1 vật rắn) trọng lượng 800N chuồn bên trên chão thực hiện chão võng xuống một góc 120o. Tính trương lực của chão treo Khi thao diễn viên xiếc đứng cân đối (hình minh họa) coi chão ko giãn.
[​IMG]
\[\vec{P}+\vec{T_{1}}+\vec{T_{2}} = \vec{0}\]
Độ lớn: \[P = \sqrt{T_{1}^{2}+T_{2}^{2}+2T_{1}T_{2}cos120 }\]
vì chão ko giãn = > T1 = T2 = > T1 = T2 = P.. = 800N

nguổn vật lí phổ thông trực tuyến