bằng loại khá tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bằng chất lượng nghiệp loại khá

Bạn đang xem: bằng loại khá tiếng anh là gì

Bằng chất lượng nghiệp loại chất lượng là văn vì thế thừa nhận hoàn thiện khoá học tập, ngành học tập với kết quả khá.

1.

Anh ấy được trao vì thế chất lượng nghiệp loại khá.

He is awarded a good degree.

2.

Xem thêm: pc47 là gì

Anh tớ đang được chất lượng nghiệp ĐH với vì thế cử thế giới khá.

He graduated from his university with a good degree.

Phân loại vì thế cấp (degree) theo đuổi kết quả tiếp thu kiến thức (Academic achievement) như sau:

- vì thế giỏi: very good degree

- vì thế khá: good degree

Xem thêm: smoked paprika là gì

- vì thế trung bình: average degree

- vì thế yếu: weak degree

- vì thế kém: poor degree