close friend là gì

Bản dịch của "close friend" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: close friend là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "close friend" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

close sibling-like friend

close sibling-like friend

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "close friend" nhập một câu

She never does quests but is spurred into action only by the desire to tát help a close friend or (more usually) destroy an enemy.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

The later would become a close friend whom she would continue to tát consult throughout her life.

These three guys have been being close friend each other since their childhood.

He was a close friend to tát the band, who had died in 1992.

Note that when said to tát a close friend ("ma quanto sei coglione") the word is not really offensive.

Xem thêm: mc là gì

cách phân phát âm

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "close friend" nhập giờ Việt