danh bạ tiếng anh là gì

Nếu danh bạ của doanh nghiệp bên trên thẻ SIM, hãy lần hiểu cơ hội nhập danh bạ kể từ thẻ SIM.

If your contacts are on a SIM thẻ, learn how lớn import contacts from a SIM thẻ.

Bạn đang xem: danh bạ tiếng anh là gì

Con đang được lưu số mái ấm Bakers nhập danh bạ của thân phụ rồi đó ạ.

Already put the Bakers in your contacts.

Bà trả mang lại tôi cuốn bong danh bạ điện thoại thông minh, tôi gọi mang lại ngôi trường dạy dỗ lái máy cất cánh,

She passed má the phone book, I rang up the flying school,

Danh bạ với 3 số.

There's three numbers in there, yeah?

Bà nhảy nhập xe cộ - bà ngồi lên 2 quyển danh bạ.

She gets into the xế hộp -- she's sitting on two phone books.

Tôi lần cuốn danh bạ ở trong tủ phòng bếp và gọi năng lượng điện cho tới mái ấm Jake.

I find the address book in the cabinet above the stove and place a Điện thoại tư vấn lớn Jake’s apartment.

Nhà cung ứng công ty Tìm lần qua chuyện Danh bạ năng lượng điện thoạiQuery

Telephonebook Search Provider

Jem nhìn danh bạ rồi thưa ko.

Jem looked in the book and said no.

Bạn hoàn toàn có thể bố trí người và công ty nhập Danh bạ bằng phương pháp dùng nhãn.

You can organize the people and businesses in Contacts using labels.

Không với Sparks nhập danh bạ điện thoại thông minh.

No sparks in any of the phone directories.

Tìm hiểu cơ hội nhập danh bạ kể từ thẻ SIM.

Learn how lớn import contacts from a SIM thẻ.

Để chính thức đồng nhất hóa, hãy ngỏ phần mềm Danh bạ của iPhone hoặc iPad của doanh nghiệp.

To start syncing, open your iPhone or iPad's Contacts phầm mềm.

Cuốn danh bạ thưa ở cơ với 1 tỷ trọng thiếu nữ cao.

Xem thêm: ei là gì

The catalogue says there's a high woman ratio.

Hãy lần hiểu cơ hội nhập danh bạ từ là một mái ấm cung ứng công ty tin nhắn không giống.

Learn how lớn import contacts from another tin nhắn provider.

Ngươi không tồn tại nhập danh bạ liên hệ của tớ.

You're not in my contacts list.

Zoe, tôi hoàn toàn có thể nhằm cô nhập danh bạ điện thoại thông minh không?

Zoe, can I put you on the phone tree?

Bạn hoàn toàn có thể quản lý và vận hành cuộc chuyện trò, điều mời mọc và danh bạ của tôi nhập Google Hangouts.

You can manage your conversations, invitations and contacts in Google Hangouts.

Danh bạ nhưng mà chúng ta đang được sao lưu nhập Tài khoản Google tiếp tục tự động hóa đồng nhất hóa.

If you've saved your contacts lớn your Google trương mục, they'll sync automatically.

Bạn hoàn toàn có thể gọi năng lượng điện đoạn Clip hoặc gọi thoại mang lại ngẫu nhiên ai nhập danh bạ của tôi.

You can make đoạn Clip or audio calls lớn anyone in your contacts.

Nè, trả anh cuốn danh bạ.

Here, give má the phone book.

Tôi tra số điện thoại thông minh của anh ý tớ nhập cuốn danh bạ điện thoại thông minh.

I looked up his phone number in the telephone book.

Contacts - Danh bạ số điện thoại thông minh và vị trí tin nhắn.

Contacts – Phonebook for numbers and tin nhắn addresses.

Em mang tên nhập danh bạ đấy.

I'm in the phone book.

Xem danh bạ nào là.

Xem thêm: dk2 vinaphone là gì

Address book.

Người sử dụng chúng ta đang được mời mọc giờ phía trên hoàn toàn có thể truy vấn nhập group Danh bạ của doanh nghiệp.

The users that you invited can now access your Contacts group.