dress đọc là gì

dress

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: dress đọc là gì

UK/dres/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dres/

  • /d/ as in day
  • /r/ as in run
  • /e/ as in head
  • /s/ as in say
  • /d/ as in day
  • /r/ as in run
  • /e/ as in head
  • /s/ as in say