final grade là gì

Often your participation is factored into your final grade.

I lost marks on my final grade, but fortunately still managed vĩ đại pass the year.

Bạn đang xem: final grade là gì

Tôi bị rơi rụng dấu tích bên trên lớp cuối cùng của tôi, tuy nhiên suôn sẻ thay cho vẫn quản lý nhằm băng qua năm.

Senior level academic English course minimum final grade of 70% and/or equivalent test.

Khóa học tập giờ Anh họcthuật cấp cho cao ít nhất lớp cuối cùng 70% và/ hoặc bài xích đánh giá tương tự.

Dditionally, the final grade for a class/course is not based just on the final exam.

Ngoài đi ra, điểm cuối cùng cho 1 lớp/ khóa huấn luyện không chỉ là dựa vào kỳ thi đua cuối khóa.

This student also expressed serious concern whether the80 per cent would result in an A+ or an A as a final grade.

Học sinh này cũng thổ lộ côn trùng quan hoài nghiêmtrọng về sự Tỷ Lệ 80 tiếp tục kéo đến điểm A+ hoặc điểm A là điểm cuối cùng.

If the final grade a pair gets on any one subject is under 60 points, then both members of the pair will be required vĩ đại drop out.

Nếu lớp cuối cùng, cặp của chúng ta đạt được ngẫu nhiên một môn học tập nào bên dưới 60 điểm, thì cả nhị member của cặp tiếp tục vứt học tập.

The final examination maynot be more phàn nàn 40% of the student's final grade.

Các đánh giá Reviews cuối kỳkhông được vượt lên 40% tổng điểm cuối cùng của SV.

These are the three metrics we used vĩ đại determine each pie crust's final grade.

Dưới đó là tư số liệu Shop chúng tôi vẫn dùng nhằm xác lập từng điểm cuối cùng của từng pie.

The report determines 20% of the final grade and relates vĩ đại the CubeSat Design Workshop.

Báo cáo xác lập 20% của lớp cuối cùng và tương quan cho tới Hội thảo Thiết kế tiếp CubeSat.

Class discussion is encouraged andwill be factored into the students' final grade.

Thảo luận vô lớp được khuyến nghị vàsẽ được xem vô điểm cuối cùng của học viên.

This student also expressed serious concern whether the80 percent would result in an A+ or an A as a final grade.

Học sinh này cũng thổ lộ côn trùng quan hoài nghiêmtrọng về sự Tỷ Lệ 80 tiếp tục kéo đến điểm A+ hoặc điểm A là điểm cuối cùng.

The project is worth 50% of the final grade, and supports you in developing research and analytical skills.

Dự án trị giá bán 50% của lớp cuối cùng và tương hỗ các bạn trong những việc cải tiến và phát triển những tài năng nghiên cứu và phân tích cá thể của chúng ta.

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

Note: Diplomas and final grade transcripts must be certified either by a public notary or by apostille.

Lưu ý: Văn vì thế và bảng điểm lớp cuối cùng cần được ghi nhận vì thế một công hội chứng viên hoặc vì thế apostille.

Click ahead for a look at each category's final grade, according vĩ đại the organization.

Đây là một chiếc nhìn vô lớp cuối cùng của từng loại, theo đuổi tổ chức triển khai.

First cycle(undergraduate) degree(GPA) and its final grade.

A higher weight will cause the assignment ortest vĩ đại have a greater effect on the final grade.

Một trọng lượng cao hơn nữa sẽ gây ra đi ra sự cắt cử hoặc demo nghiệm nhằm cómột tác dụng to hơn bên trên lớp cuối cùng.

Grade for the course examination,that commonly is at least 20% of the final grade.

Lớp học tập nhằm đánh giá khóa huấn luyện,thường là tối thiểu 20% của lớp cuối cùng.

Students who get a Final Grade of 77-79 are required vĩ đại take a Revalidation Test done every first Monday of a term.

Nếu học tập viên đạt điểm cuối kỳ kể từ 77- 79 sẽ rất cần tiến hành bài xích kiểm tra Revaliation test vô thường ngày thứ hai của học tập kỳ.

The final grade will be determined as the average of the two grades.

Your final grade is a final exam at the over of the class.

Điểm cuối khóa của chúng ta là bài xích thi đua cuối nằm trong vô thời điểm kết đôn đốc năm học tập.

Assessment tasks contribute vĩ đại your final grade and may include:

Các quy trình đánhgiá góp thêm phần mang lại việc tính điểm cuối năm và rất có thể bao gồm:

IB English must be included as one of these courses with a final grade of 4 or higher.

IB English phảiđược đem vào trong 1 trong mỗi khóa huấn luyện này với điểm cuối là 4 hoặc cao hơn nữa.

They help you gauge how you're doing, okay?They will not count towards your final grade.

Chúng sẽ hỗ trợ chúng ta mô tơ những h các bạn vẫn tiến hành, okay?họ sẽ không còn kiểm điểm dựa trên điểm cuối khóa.

Xem thêm: mc là gì

Here are the four metrics we used vĩ đại determine each chain's final grade.

For many modules, the marks awarded for coursework contribute 40-50 percent of the final grade but for some modules, this is as high as 100 percent.

Đối với tương đối nhiều mô- đun, những điểm được trao cho những môn học tập đónggóp 40- 50 Tỷ Lệ của lớp cuối cùng, tuy nhiên so với một vài mô- đun, điều này cao cho tới 100 Tỷ Lệ.