hợp lệ tiếng anh là gì

Tập tin yêu Tài liệu Mở OASIS ko hợp lệ. Không nhìn thấy thành phần office: body

Invalid OASIS OpenDocument tệp tin. No office: toàn thân tag found

Bạn đang xem: hợp lệ tiếng anh là gì

Tôi hoàn toàn có thể coi trang web của chủ yếu tôi nhưng mà ko tạo ra hiển thị ko hợp lệ không?

Can I view my own site without generating invalid impressions?

LỖI: Lệnh WAIT ko hợp lệ

ERROR: Invalid WAIT command

Tập tin yêu % # ko chứa chấp câu nói. khái niệm tè dụng hợp lệ, nhưng mà nên sở hữu loại tư liệu « KSysGuardApplet »

The tệp tin %# does not contain a valid applet definition, which must have a document type 'KSysGuardApplet '

Nếu không tồn tại sự được cho phép cơ, thì giáo lễ sẽ không còn hợp lệ.

Without that authorization, the ordination would be invalid.

Xác thực nội dung tham lam chiếu sở hữu năng lực ko hợp lệ

Validate potentially invalid reference content

Hình như tập luyện tin yêu % # ko nên là kho sắc thái con cái chạy hợp lệ

The tệp tin %# does not appear lớn be a valid cursor theme archive

Ít nhất nó là con cái quỷ quái vật hợp lệ.

At least it's a legal monster.

Đó là hợp lệ cơ.

That's valid.

Và đó là đều bằng nhau đối số hợp lệ.

And these are equally valid arguments.

Phông ko hợp lệ

Invalid Font

Simon tế bào miêu tả tổng số 4650 loại và vô năm trước đó khoảng tầm 3790 loại vẫn còn đấy hợp lệ.

Simon described a total of 4,650 species, and as of 2013 about 3,790 species are still considered valid.

Xem thêm: light up là gì

Những người không giống sử dụng tài liệu nhằm hợp lệ những xác nhận bảo đảm.

Others have used the data lớn validate insurance claims.

Hãy nhấp vô đường đi link bên dưới nhằm coi thêm thắt vật chứng giao dịch hợp lệ:

Click the links below lớn see more about a valid proof of payment:

Ví dụ: Thuộc tính “srcset” vô thẻ “amp-ing” chứa chấp độ quý hiếm ko hợp lệ “a b c”.

Example: The attribute “srcset” in tag “amp-ing” contains invalid value “a b c”.

Tôi sở hữu giấy tờ quy tắc hợp lệ nhằm săn bắn phun con cái tê ngưu cơ.

I have a valid license lớn hunt that rhino.

Hãy chọn 1 folder « khtmltests/regression » hợp lệ

Please choose a valid 'khtmltests/regression/' directory

Nhấp vô link bên dưới nhằm coi thêm thắt về vật chứng giao dịch hợp lệ:

Click on the links below lớn see more about a valid proof of payment:

Người sử dụng ko & hợp lệ

& Invalid users

Các URL tại đây đều là khái niệm Tài vẹn toàn miền hợp lệ:

The following URLs are all valid Domain property definitions:

Có một thẻ há XML ko hợp lệ vô mối cung cấp cấp cho tài liệu của khách hàng.

There is an invalid XML start tag in your feed.

Hãy nhập vào trong 1 đường đi hợp lệ

Please enter a valid path

Những thương hiệu tập luyện tin yêu tiếp tục lựa chọn dường như ko nên là hợp lệ

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

The chosen filenames bởi not appear lớn be valid

Chúng tôi Review cao sự quan hoài của khách hàng cho tới nhấp loài chuột ko hợp lệ.

We appreciate your concern regarding invalid clicks.