how dịch sang tiếng việt là gì

Bản dịch

How vì thế I obtain a health certificate for my pet?

expand_more Làm sao nhằm tôi lấy được giấy má ghi nhận sức mạnh mang đến thú nuôi của mình?

Bạn đang xem: how dịch sang tiếng việt là gì

How can I track the progress of my application?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể đánh giá tiến bộ triển của đơn nài việc?

How can I join student societies?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc những tổ chức triển khai sinh viên?

The central question then becomes: how might… affect…?

expand_more Từ tê liệt, thắc mắc được đưa ra là: làm thế nào... hoàn toàn có thể tác động...?

How can I extend my visa?

Làm thế nào nhằm gia hạn thị thực của tôi?

Làm ơn mang đến căn vặn đàng cho tới ___ (đi như thế nào)?

How much is a room for ___ people?

expand_more Một chống mang đến ___ người giá bán bao nhiêu?

How much is a ticket vĩ đại __[location]__ ?

Cho căn vặn vé cút _[địa điểm]_ giá bán bao nhiêu?

How much vĩ đại go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ mất mặt bao nhiêu tiền?

Ví dụ về kiểu cách dùng

How many hours a week vì thế I have vĩ đại spend caring for the person vĩ đại be eligible vĩ đại apply for the benefits?

Để sẽ có được trợ cấp cho tôi nên đỡ đần cho tất cả những người tàn phế từng nào giờ một tuần?

The central question then becomes: how might… affect…?

Từ tê liệt, thắc mắc được đưa ra là: thực hiện thế nào là... hoàn toàn có thể tác động...?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Lò tương đối đang được cũ ko và đợt mới đây nhất nó được đánh giá là lúc nào?

How vì thế I obtain a health certificate for my pet?

Làm sao nhằm tôi lấy được giấy má ghi nhận sức mạnh mang đến thú nuôi của mình?

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Nhờ chúng ta replay cho tới... hộ bản thân là bản thân đặc biệt yêu thương và lưu giữ người xem.

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...

Bài viết lách này phân tích... bằng phương pháp thể hiện và kiểm hội chứng hàng loạt những fake thuyết về kiểu cách... tác dụng lên...

How can I track the progress of my application?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể đánh giá tiến bộ triển của đơn nài việc?

What are the factors which determine how much I get?

Những nhân tố nào là xác lập nút trợ cấp cho của tôi?

I really don't know how vĩ đại thank you for…

Thật ko biết cảm ơn chúng ta từng nào cho vừa khéo vì thế đang được...

How many other tenants are living in the apartment?

Có từng nào người sinh sống nhập căn hộ cao cấp này?

For how many months will I be covered?

Bảo hiểm của tôi đem hiệu lực thực thi nhập từng nào tháng?

Xem thêm: counterweight là gì

How many times a day should I take this?

Tôi nên tợp dung dịch này từng nào đợt một ngày?

How can I join student societies?

Làm sao tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc những tổ chức triển khai sinh viên?

How can I switch the energy supplier?

Tôi hoàn toàn có thể thay đổi mái ấm hỗ trợ tích điện không?

How much is a ticket vĩ đại __[location]__ ?

Cho căn vặn vé cút _[địa điểm]_ giá bán bao nhiêu?

How much is a room for ___ people?

Một chống mang đến ___ người giá bán bao nhiêu?

How much vĩ đại go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ mất mặt từng nào tiền?

How long has it been on the market?

Nhà đang được đăng thông tin bao lâu rồi?

How much is the rent per month?

Giá mướn quán ăn mon là bao nhiêu?

How long vĩ đại get vĩ đại __[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ mất mặt bao lâu?

Ví dụ về đơn ngữ

He knows how vĩ đại engage the gullible and ignorant people lượt thích him in his speeches in the square.

And how did you get over the prejudice that she spoke with a thick accent?

The liên kết between galactic shapes and their corresponding redshift will give a look into how dark energy contributes vĩ đại the increased acceleration of the universe.

It is not known how many people were transported.

Little is known about how variations in fungicide treatment affect the selection pressure vĩ đại evolve resistance vĩ đại that fungicide.

Further, mathematical modeling can determine how much space a boiler will need and the type of materials vĩ đại be used.

The video clip game's chiến dịch hinges on a unique premiseone that ignores how much the culture of gaming has changed.

This was a test vĩ đại see how much of the information they could retain and deliver vĩ đại an audience in a simple vĩ đại understand language.

For a given power supply, efficiency varies depending on how much power is being delivered.

How much of an increase depends on both the aircraft type and amount of ice.

The đô thị is also a center of know-how tư vấn for agriculture and a market for various agricultural products.

The primary goals was vĩ đại develop a satellite program without relying on any foreign know-how, vĩ đại allow flexibility and creativity.

We privileged know-how, creativity and innovation for sustainable growth, welfare and solidarity.

Further, it provides consulting, commissioning, plant engineering, and technical know-how transfer and tư vấn services.

These men provided the military know-how, local knowledge and logistical skills which the young educated leaders lacked.

Sleeper reservations fees depend on accommodation selected and how far in advance you pre-reserve.

It is remarkable vĩ đại realize how far the formerly fragmented, global risk and disaster community has grown into one distinctive toàn thân of excellence.

Xem thêm: đèn chùm tiếng anh là gì

The perimeter of a wheel (its circumference) describes how far it will roll in one revolution.

Unknown how far along this got in scripting.

Axial run-out will vary according vĩ đại how far from the base it is measured.