i really miss you là gì

I really missed you.

Tôi thiệt sự ghi nhớ đấy.

Bạn đang xem: i really miss you là gì

I don' t think you should, but I vì thế, I really miss you, Aldous

Em ko nghĩ về là anh nên, tuy nhiên thiệt sự, em vô cùng ghi nhớ anh Aldous

No, I really missed you.

Không mình thực sự ghi nhớ cậu mà.

I don't think you should, but I vì thế, I really miss you, Aldous.

Em ko nghĩ về là anh nên, tuy nhiên thật sự, em vô cùng ghi nhớ anh Aldous

I really missed you.

Bố thực sự ghi nhớ con.

I really missed you!

Tớ ghi nhớ cậu quá!

I really miss you.

Em ghi nhớ anh lắm.

I really miss you - Stop it!

Em coi chị như chị ruột.

Siu Wan, I really miss you.

Siu Wan, Tôi thực sự ghi nhớ em.

I really missed you.

Xuống phía trên cho tới tôi.

I will really miss you

Xem thêm: vpop la gi

Tôi tiếp tục nhớ quý khách lắm đấy

I really, really missed you!

Tớ ghi nhớ cậu lắm, con cái quỷ!

I am really gonna miss you when you die.

Tôi tiếp tục... nằm trong nhớ thương anh.

I can tell that you really missed má a lot, Sam.

Em có thể nói rằng là anh tiếp tục nhớ em thật nhiều đấy Sam!

You know, I really miss the days when the weirdest thing science ever created was má.

Anh biết ko, tôi thực sự nhớ dòng sản phẩm thời loại kỳ quỷ quái nhất tuy nhiên khoa học tập từng tạo nên là tôi.

And I get very emotional when I remember him because he was killed later in combat and we really miss him, but I wanted you all to tát see him, because he was really, really important.

Mỗi thứ tự ghi nhớ về ông, tôi lại xúc động vì thế ông tiếp tục quyết tử trong một cuộc chiến và công ty chúng tôi thật sự vô cùng nhớ ông, tôi ham muốn những bạn thấy ông vì thế cơ là một trong những người rất cần thiết.

I really miss the old telemarketers now, I'll tell you that.

Tôi thực sự đang được ghi nhớ những Smartphone viên rất lâu rồi. Để tôi kể cho tới chúng ta nghe.

I know you're just moving uptown, but I'll really miss you.

Tớ biết là cậu ở thời gian gần đây, tuy nhiên tớ tiếp tục nhớ cậu đấy.

Do you really think I had something to tát vì thế with that missing tape?

Cô thực sự nghĩ về tôi nên phụ trách trong những việc mất cuốn băng cơ à?

I told him how I had missed him , and his large gray eyes lit up eagerly as he replied , Did you really miss má ? "

Xem thêm: mbr và gpt là gì

Tôi rằng với câu nhỏ bé rằng tôi tiếp tục nhớ nó thế nào và hai con mắt xám to tát tròn xoe của chính nó ánh lên vẻ hồi hộp Lúc cậu vấn đáp , " Cô thiệt sự nhớ em chứ ? "

I still miss you and Mother and think about you every day, but I think I can say that for the first time since I've been in America I'm really happy.

Em vẫn nhớ chị và u và nghĩ về về hai người thường ngày, tuy nhiên kể từ lúc cho tới Mỹ, có lẽ rằng đó là thứ tự trước tiên em thực sự niềm hạnh phúc.