kiên cường tiếng anh là gì

Bản dịch của "kiên cường" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: kiên cường tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

tính kiên cường {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "virility" nhập một câu

The culture was heavily masculine, with strength, virility, and physical courage held in high regard.

Xem thêm: pc47 là gì

Rams were considered a symbol of virility due đồ sộ their rutting behavior.

An animal lượt thích a stag or horse could be admired for its beauty, tốc độ or virility.

Xem thêm: qj là gì

Due đồ sộ the effect of altitude, their virility was affected.

The phallic symbols represented the strength and virility of the community's ancestors as well as of the warriors going on the headhunting mission.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "kiên cường" nhập giờ đồng hồ Anh