kinh phật tiếng anh là gì

VIETNAMESE

kinh phật

Bạn đang xem: kinh phật tiếng anh là gì

thánh kinh

Kinh Phật là 1 ngôi nhập tía ngôi Tam bảo, là tâm tông của tía đời chư Phật, cũng vừa vặn là hương thơm hoa sắc tố truyền đạo của đức Phật.

1.

Các căn nhà sư đã đổi thanh lịch ngôi miếu mới mẻ và bên trên phía trên chúng ta tiếp tục dịch kinh Phật thanh lịch tiếng Trung.

The monks resided at the new pagoda and they translated the Buddhist scriptures into the Chinese language here.

2.

Bạn sở hữu toan ngồi trong cả ngày hiểu kinh Phật tựa như bà của chúng ta không?

Are you going to tướng sit around all day reciting Buddhist scriptures lượt thích your grandmother?

Một số kể từ vựng về chủ thể Phật giáo thông thường người sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh:

Xem thêm: light up là gì

- lên đường tu/quy y: enter a convent

- chú đại bi: Maha Karunika citta Dharani

- đức Phật: Buddha

- kinh Phật: Buddhist scriptures

- pháp danh: Buddhist name

- bụt bà Quan Âm: Guanyin

- bụt đản: Buddha's birthday

- bụt tử: Buddhists

Xem thêm: take advantages of là gì

- tăng ni: monks

- sư trụ trì chùa: pagoda abbot

- căn nhà sư: buddhist monk