my love tieng viet la gi

Doris, my love, what bởi you think of the French countryside?

Doris, em yêu, em suy nghĩ sao về vùng quê nước Pháp?

Bạn đang xem: my love tieng viet la gi

My love, I know that today was a hard day for you.

Em yêu, anh hiểu rằng ngày thời điểm hôm nay rất rất nhiều năm so với em.

Lydia, con yêu, lắc chuông dùm u.

No one else, my love, will ever sleep in my dreams.

Không ai nữa, em yêu, tiếp tục ngủ trong mỗi niềm mơ ước của anh ý.

In return for my love, they are my adversaries;

Thank you, my love, for choosing us to tát be your parents.

Want to tát share my love with a warm blooded lover….

Muốn share tình em với tình nhân nhiệt huyết.

Yes, my love,” Jocelyn said gently, observing her.

Xem thêm: qj là gì

Đúng vậy, em yêu," Jocelyn êm ả rằng, nhìn cô.

Until then, I leave you here, my love.

Of course, my love, with all you do!”.

Dĩ nhiên rồi, con yêu, với toàn bộ nhưng mà con đang được làm!".

Of course I will marry you, my love.

My love, you are strong and you will bởi well in life.

Em yêu, em thiệt uy lực và tiếp tục sinh sống thiệt chất lượng tốt.

My love for humans and for animals is perfect.

You are taken in the net of my music, my love,

Xem thêm: obtain là gì

Em bị nhốt nhập lưới nhạc của anh ý, em yêu,

For my love they give mạ back hate;

I will pay you back my love to tát you.