nanoscale là gì

Nanoscale solar cells absorb 10 times more energy kêu ca previously….

Tế bào pin mặt mũi trời kích thước nano hít vào tích điện gấp 10 chuyến truyền thống cuội nguồn.

Bạn đang xem: nanoscale là gì

Superconductivity at the nanoscale: theory, simulations, and experiments.

Hiện tượng siêu dẫn bên trên Nanoscale: Lý thuyết, Mô phỏng và Thí nghiệm.

Carbon at the nanoscale is actually transparent and flexible.

Nanoscale ingredients will also need to tát be disclosed.

In 3 chiều vi và siêu nhỏ.

The development of tiny nanoscale machines for biomedical applications has been a major trend of scientific research in recent years.

Sự cải cách và phát triển của dòng sản phẩm kích thước nano nhỏ cho những phần mềm hắn sinh là một trong những Xu thế chủ yếu của phân tích khoa học tập trong mỗi năm mới gần đây.

The manipulation of matter on the nanoscale(~1 nm) offers new opportunities to tát solve scientific challenges in the modern world.

Việc thao túng vật hóa học bên trên cấp chừng nano(~ 10nm) mang về những thời cơ mới mẻ nhằm giải quyết và xử lý những thử thách khoa học tập vô trái đất tiến bộ.

The properties of materials at the nanoscale(2D) are very different from those at the bulk level(3D).

Các đặc thù của vật tư ở cấp chừng nano( 2D) là rất rất không giống nhau kể từ những người dân ở cấp con số lớn( 3D).

It is created by first,removing the lining in the wood veneer and then through nanoscale tailoring.

Nó được đưa đến trước tiên,loại vứt lớp lót bên trong veneer mộc trải qua nanoscale tailoring.

On the nanoscale, we can potentially put these atoms together to tát make almost anything.

quy tế bào nano, tất cả chúng ta rất có thể bịa những vẹn toàn tử đó lại cùng nhau muốn tạo rời khỏi đa số tất cả.

Both of these issues- high power consumption and leakage of electrical current-have constrained the performance of traditional transistors at the nanoscale.

Cả nhì yếu tố này- dung nạp năng lượng điện năng cao và nhỉ loại điện- tiếp tục hạnchế hiệu suất của những bóng phân phối dẫn truyền thống cuội nguồn ở cấp chừng nano.

During the hydration of the cement nanoscale hydration products, such as calcium hydrates sườn in the hardening concrete.

Trong quy trình hydrathóa của những thành phầm hydrat hóa quy tế bào nano xi-măng, ví dụ như can xi hydrat tạo hình vô bê tông cứng.

Because of their size, shape, and well-defined chemical structures,viruses have been used as templates for organizing materials on the nanoscale.

Do độ dài rộng, hình dạng, và cấu tạo chất hóa học dễ dàng xác lập,virus được dùng như các bạn dạng kiểu nhằm tạo ra những vật tư ở cấp chừng nano.

A bulk material shouldhave constant physical properties regardless of its size, but at the nanoscale this is often not the case.

Một vật tư khối nên đem những đặc thù cơ vật lý khôngđổi bất kể độ dài rộng của chính nó, tuy nhiên ở quy tế bào nano, điều này thông thường ko nên là tình huống.

It uses nanostructures that can trap light on the nanoscale and thereby provide very high detection levels for samples on the surface.

Sử dụng những cấu tạo nano đem thểthu được độ sáng ở cung cấp độ nano và bởi vậy năng lực vạc hiện nay ra những kiểu bên trên mặt phẳng là rất rất cao.

This is also vital if one wants to tát fabricate nanoscale electronic circuits using organic molecules,” Hla added.

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

Điều này cũng thiệt quan trọng nhất nếungười tao ham muốn sản xuất những mạch năng lượng điện tử cỡ nano vị những phân tử hữu cơ”, Hla bổ sung cập nhật tăng.

Many everyday commercial products are currently on the market andin daily use that relies on nanoscale material processes.

Nhiều thành phầm thương nghiệp mỗi ngày hiện tại đang xuất hiện bên trên thị ngôi trường vàsử dụng mỗi ngày phụ thuộc vào nguyên vật liệu và tiến độ cỡ nano:

Enhanced adsorption/catalytic oxidation for VOC treatment by nanoscale metallic particles.

Tăng cường hấp thụ/ xúc tác mang lại xửlý VOC vị những phân tử sắt kẽm kim loại cỡ nano.

DNA nanotechnology is the field that seeks to tát design nanoscale structures using the molecular recognition properties of DNA molecules. Image from Strong, 2004.

Công nghệ nano DNA là nghành nghề dịch vụ phân tích kiến thiết và đưa đến những cấu tạo cỡ nano dùng những đặc thù phân tử của DNA. Hình ảnh kể từ Strong, 2004.

The production processis said to tát be extremely simple, and the nanoscale cellulose fiber network produced by bacteria has excellent ability to tát move the water from the bulk to tát the evaporative surface while minimizing the heat coming down.

Quy trình sản xuấtđược gọi là siêu đơn giản và giản dị, và màng lưới sợi cellulose nano được tạo ra vị vi khuẩn đem năng lực tuyệt hảo nhằm dịch chuyển nước kể từ con số rộng lớn những mặt phẳng evaporative trong lúc thuyên giảm nhiệt độ xuống.

For example, at the nanoscale, friction is significantly influenced by adhesion, an example where Amontons' Law cannot predict the friction force[1].

Ví dụ, ở cấp chừng nano, lực quỷ sát bị ảnh tận hưởng đáng chú ý vị sự kết bám, một ví dụ vô cơ ấn định luật Amontons ko thể Dự kiến lực quỷ sát[ 1].

In the long term,this type of device could help us understand nanoscale materials and their interactions with the environment on a fundamental level," said research team leader Markus Aspelmeyer from the University of Vienna.

Về lâu lâu năm, loại vũ khí này cóthể canh ty Cửa Hàng chúng tôi hiểu những vật tư nano và tương tác của bọn chúng với môi trường xung quanh tại mức chừng cơ bản", trưởng group phân tích Markus Aspelmeyer kể từ Đại học tập Vienna cho biết thêm.

Students aims at providing firm knowledge on basicscience to tát comprehend the physics taking place at the nanoscale, and tools to tát apply this knowledge to tát nurture technological and scientific breakthroughs in applied physics.

Sinh viên nhằm mục tiêu mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng vững chãi về khoahọc cơ bạn dạng nhằm hiểu rõ cơ vật lý đang được ra mắt ở cấp chừng nano và những dụng cụ nhằm vận dụng kiến thức này nhằm nuôi chăm sóc những đột đập technology và khoa học tập vô cơ vật lý phần mềm.

Cell damage during cooling and freezing occurs at several length scales: nanoscale(Armstrong)- molecular, mesoscale(micron)- cellular and macroscale(millimeter)- whole tissue.

Tổn thương tế bào vô quy trình thực hiện giá buốt và ướp lạnh xẩy ra ở quy tế bào một trong những chiều dài: kích thước nano( Armstrong)- phân tử mesoscale( micron) bào và macroscale( mm)- toàn cỗ tế bào.

For example, at the nanoscale, there are novel optical properties- that is, reactions between light and the material- that can be used for applications such as nanobarcoding.

Ví dụ, ở cấp chừng nano, đem những đặc thù quang quẻ học tập mới- tức là những phản xạ thân mật độ sáng và vật liệu- rất có thể được dùng cho những phần mềm như mã hóa nano.

Properties get very interesting on the nanoscale, and that's why we want to tát study it," says Carly Filgueira, a research associate at the Houston Methodist Research Institute.

Có thật nhiều đặc thù thú vị ở kích thước nano, và này đó là nguyên do bên trên sao tất cả chúng ta ham muốn phân tích về nó”, Carly Filgueria kể từ Viện phân tích Houston Methodist cho biết thêm.

Materials science and engineering professor Jagdish Narayan,lead author of a new paper in Nanoscale, said,“Without undercooling, you cannot convert carbon into diamond this way.”.

Giáo sư khoa học tập và nghệ thuật vật tư Jagdish Narayan,tác fake chủ yếu của một bài bác báo mới mẻ ở Nanoscale, cho biết thêm,“ Nếu ko được bảo vệ siêu giá buốt, các bạn ko thể quy đổi carbon trở thành rubi Theo phong cách này.”.

Conversely microscale and nanoscale technologies are advancing to tát the point where instrument sizes are shifting towards the tiny, including nanoscale surgical instruments, biological nanobots, and bioelectronics.[9][10].

Xem thêm: đèn chùm tiếng anh là gì

Ngược lại, những technology kính hiển vi và nano đang được tiến thủ tới điểm nhưng mà độ dài rộng công cụ đang được gửi dần dần về phía nhỏ cút, bao hàm những công cụ phẫu thuật nano, nanobot sinh học tập và năng lượng điện tử sinh học tập.[ 2][ 3].

Waterproof PE coating, RESIN COATING is coated on the surface of both sides of the base paper,which uses silica material in Nanoscale(Particle diameter is less kêu ca 150nm).

Lớp phủ PE ko ngấm nước, RESIN COATING được phủ bên trên mặt phẳng của tất cả nhì mặt mũi của giấy má hạ tầng,sử dụng vật tư silica vô Nanoscale( 2 lần bán kính phân tử nhỏ rộng lớn 150nm).