nhân vật trong tiếng anh là gì

Bản dịch của "nhân vật" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nhân vật trong tiếng anh là gì

nam hero phản diện {danh}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "anti-hero" vô một câu

Will our world-weary anti-hero come lớn her emotional rescue or duck for cover in the groovy interior of his brand new flat?

At the same time, it's joshing around with the whole anti-hero idea.

I liked the script but was a bit nervous lớn play the role of an anti-hero.

Xem thêm: light up là gì

So in countries where (most) medical procedures are covered by public funds, the anti-hero protagonist would have no need lớn turn rogue.

We have this big anti-hero construct he's trying lớn move along.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nhân vật" vô giờ đồng hồ Anh

nhân viên an toàn danh từ

Xem thêm: bắp ngô tiếng anh là gì

nhân viên văn chống danh từ

nhân viên bán sản phẩm danh từ

nhân viên thích hợp đồng danh từ