nón lá tiếng anh là gì

VIETNAMESE

nón lá

Bạn đang xem: nón lá tiếng anh là gì

ENGLISH

palm-leaf conical hat

NOUN

/pɑm-lif ˈkɑnɪkəl hæt/

conical hat

Nón lá là một trong những đồ dùng dùng làm lấp nắng nóng, lấp mưa, và nón lá là một trong những hình tượng đặc thù của những người Việt.

Ví dụ

1.

Xem thêm: ei là gì

Nón lá lấp nắng nóng lấp mưa cho những người dân cày ở ngoài đồng ruộng.

Palm-leaf conical hats protect farmers from the sun and rain in the fields.

2.

Nón lá là hình tượng của những người dân nước Việt Nam, nhất là với những người phụ phái đẹp.

The palm-leaf conical hat is a symbol of Vietnamese people, especially women.

Khóa học tập IELTS

Nón lá (palm-leaf conical hat) là một trong những vật dụng (item) dùng làm lấp nắng nóng, lấp mưa, và nón lá là một trong những hình tượng đặc thù (typical symbol) của những người Việt.

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết