nước ả rập tiếng anh là gì

Saudi Arabia

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: nước ả rập tiếng anh là gì

UK/ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/

 • /s/ as in say
 • // as in mouth
 • /d/ as in day
 • /i/ as in happy
 • /ə/ as in above
 • /r/ as in run
 • // as in day
 • /b/ as in book
 • /i/ as in happy
 • /ə/ as in above
 • /s/ as in say
 • // as in mouth
 • /d/ as in day
 • /i/ as in happy
 • /ə/ as in above
 • /r/ as in run
 • // as in day
 • /b/ as in book
 • /i/ as in happy
 • /ə/ as in above