onblur là gì

Ví dụ và cơ hội dùng sự khiếu nại onblur vô HTML.

Posted by: admin in Thư viện sự khiếu nại HTML

Bạn đang xem: onblur là gì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

Nhp tên ca bn: <input type="text" name="fname" id="fname" onblur="myFunction()">

<p>Khi bn di chuyn con tr nháy ra khi ô nhp tên, mt hàm s được kích hot để chuyn toàn b ký t đã nhp thành viết hoa.</p>

<script>

function myFunction() {

var x = document.getElementById("fname");

x.value = x.value.toUpperCase();

}

</script>

</body>

</html>

Demo

Tham khảo tăng những ví dụ ở mặt mũi dưới

Định nghĩa và cơ hội sử dụng

Thuộc tính onblur được kích hoạt ngay trong khi người tiêu dùng trả con cái trỏ nháy ra bên ngoài thẻ.

Onblur thông thường được dùng tối đa trong công việc đánh giá tính hợp thức size.

Mẹo: Thuộc tính onblur ngược với tính chất onfocus.

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
onblur

Khác biệt thân mật HTML 4.01 và HTML5

Không với sự khác lạ.

Cú pháp

<element onblur="script">

Giá trị nằm trong tính

Giá trịMiêu tả
scriptChạy script Lúc tính chất được kích hoạt

Chi tiết

Thuộc tính sử dụng được vào cụ thể từng thẻ của HTML nước ngoài trừ :  <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style> và <title>

Xem thêm: điện thoại cố định tiếng anh là gì

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>Khi bn chuyn tr chut vào khung, mt hàm s được kích hot để chuyn màu nn sang vàng. Khi bn chuyn tr cht ra ngoài, mt hàm s được kích hot để chuyn màu nn sang đỏ.</p>

Nhp tên ca bn: <input type="text" id="myInput" onfocus="focusFunction()" onblur="blurFunction()">

<script>

// Focus = Chuyển nền quý phái color vàng

function focusFunction() {

document.getElementById("myInput").style.background = "yellow";

}

// Onblur  = Chuyển nền quý phái color đỏ

function blurFunction() {

document.getElementById("myInput").style.background = "red";

}

</script>

Xem thêm: counterweight là gì

</body>

</html>

Demo