opening remarks là gì

In his opening remarks, Mr Erdogan said a ceasefire in Idlib would be a victory for their summit.

Trong bài tuyên bố khai mạc, Tổng thống Erdogan bảo rằng một thỏa thuận hợp tác ngừng phun bên trên tỉnh Idlib được xem là thắng lợi của buổi họp thượng đỉnh 3 mặt mũi.

Bạn đang xem: opening remarks là gì

In his opening remarks, Mr Erdogan said a ceasefire in Idlib would be a victory for their summit.

Trong phát biểu khai mạc, ông Erdogan cho thấy thêm, một thỏa thuận hợp tác ngừng bắn ở Idlib được xem là thắng lợi của hội nghị này.

Remember my opening remarks at Trump Tower when I opened- everyone said,'Oh, he was so sánh tough.'.

Hãy lưu giữ những tuyên bố banh đầu của tôi bên trên Trump Tower, Khi tôi mở tiếng thì toàn bộ người xem nói' Ồ, ông ấy vô cùng rắn rỏi.'.

And remember my opening remarks at Trump Tower when I opened, everybody said,“Oh, he was so sánh tough.”.

Hãy lưu giữ những tuyên bố banh đầu của tôi bên trên Trump Tower, Khi tôi mở tiếng thì toàn bộ người xem nói' Ồ, ông ấy vô cùng rắn rỏi.'.

The 6 Nations in each group with make their opening remarks followed by a presentation of themselves.

In his opening remarks, however, Cohen discussed the federal investigations that have ensnared him.

Tuy nhiên, nhập phát biểu banh đầu, Cohen đang được thảo luận về những cuộc khảo sát liên bang.

In his opening remarks, King Maha Vajiralongkorn called on all parliamentarians to tướng perform the best of their duty with responsibility for the benefits of the public and the country in order to tướng move Thailand forward.

Trong bài tuyên bố khai mạc, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã lôi kéo những nghị sỹ tiến hành cực tốt trách nhiệm với trách cứ nhiệm vì như thế quyền lợi của công bọn chúng và nước nhà, nhằm mục tiêu đem Thái Lan tiến bộ lên.

After the opening remarks, specialist from the Thai Nguyen Department of Environmental Protection gave a presentation on regulations on the monitoring role of representative organizations and communities in environmental protection in mineral exploitation.

Sau phát biểu khai mạc, Chuyên Viên Chi viên chỉ vệ môi trường xung quanh tỉnh đang được phổ biến những quy ấn định về tầm quan trọng giám sát của những tổ chức triển khai thay mặt đại diện và xã hội dân ở với công tác làm việc bảo đảm an toàn môi trường xung quanh nhập khai thác tài nguyên.

In her opening remarks, Jeanne Boillet, Global Assurance Innovation leader at EY provocatively asked the audience:‘Will embracing AI mean replacing humans?

Trong bài tuyên bố khai mạc, Jeanne Boillet, người hàng đầu phần tử Global Assurance Innovation bên trên EY đang được chất vấn người theo dõi một cơ hội khiêu khích:‘ Liệu theo đuổi xua AI Tức là thay cho thế con cái người?

DONALD TRUMP: And remember my opening remarks at Trump Tower, when I opened, everybody said,“Oh, he was so sánh tough,” and I used the word“rape.”.

TT Trump nói:" Hãy lưu giữ những tuyên bố banh đầu của tôi bên trên Trump Tower, Khi tôi mở tiếng thì toàn bộ người xem nói' Ồ, ông ấy vô cùng rắn rỏi.'.

The Facebook CEO's planned opening remarks were published on Oct. 22, in which he committed to tướng Facebook not launching Libra anywhere in the world without approval from all appropriate U.S. regulators.

Phát biểu khai mạc theo đuổi plan của CEO Facebook đã được công tía vào trong ngày 22 mon 10, nhập cơ ông khẳng định Facebook sẽ không còn tung ra Libra ở bất kể đâu bên trên toàn cầu tuy nhiên không tồn tại sự đồng ý chấp thuận kể từ toàn bộ những ban ngành vận hành thích hợp của Hoa Kỳ.

Ms. Maki Hayashikawa, the Director a.i. of UNESCO Bangkok, emphasized in her opening remarks, the importance of ECCE policy, planning and financing mechanisms for all.

Bà Maki Hayashikawa,Quyền Giám đốc của UNESCO Băng Cốc nhấn mạnh vấn đề nhập bài tuyên bố khai mạc của tôi, vai trò của quyết sách GDMN, quy hướng và chế độ tài chủ yếu mang lại toàn bộ người xem.

PRESIDENT TRUMP: And remember my opening remarks at Trump Tower when I opened, everybody said, oh, he was so sánh tough.

TT Trump nói:" Hãy lưu giữ những tuyên bố banh đầu của tôi bên trên Trump Tower, Khi tôi mở tiếng thì toàn bộ người xem nói' Ồ, ông ấy vô cùng rắn rỏi.'.

Xem thêm: light up là gì

DJ Zane Lowe mentioned in the station's opening remarks that Beats 1 is simply about great music, and it serves as a solid jumping off point for discovery.

DJ Zane Lowe đang được phát biểu nhập bài tuyên bố khai mạc của đài tuy nhiên Beats 1 chỉ giản dị là về âm nhạc ấn tượng, và nó đáp ứng như là 1 trong nhảy tắt điểm vững chãi nhằm tìm hiểu.

In her opening remarks, Justice Ann Ferguson said that“there has been vigorous and sometimes emotional criticism of the cardinal and he has been publicly vilified in some sections of the community.”.

Trong phát biểu khai mạc của bà, chánh án Ann Ferguson phát biểu rằng“ đang được sở hữu những tiếng chỉ trích mạnh mẽ và uy lực và đôi lúc giàn giụa xúc cảm ngăn chặn vị Hồng Y và ông đã trở nên công khai huỷ báng nhập một trong những phần tử của xã hội.”.

We are a company that provides platforms for diverse perspectives and opinions- and we have no shortage of them among ourown employees,” the soft-spoken CEO said in his opening remarks.

Chúng tôi là 1 trong doanh nghiệp cung ứng những nền tảng cho những ý kiến và ý tưởng phát minh đa dạng mẫu mã không giống nhau- và Cửa Hàng chúng tôi khá đầy đủ những loại này tức thì nhập nội cỗ những nhân viên cấp dưới của tôi,”vị CEO mượt mỏng manh phát biểu nhập lời banh đầu của tôi.

However, during his opening remarks, he noted that“Vietnam seeks to tướng resolve the disputes in the South Đài Loan Trung Quốc Sea by available peaceful means, based on the rule of international law.”.

Tuy nhiên, nhập nhận xét banh đầu của tôi, ông Note rằng" Việt Nam dò thám cơ hội xử lý giành chấp ở Biển Đôngbằng những phương án chủ quyền sẵn sở hữu, dựa vào qui định của pháp lý quốc tế.".

In his opening remarks, Ambsaddor Jazairy discussed the revitalization of a peaceful international community and called for the inclusion of the 1986 Declaration in the International Bill of Human Rights.

Trong bài tuyên bố khai mạc, đại mức độ Jazairy đang được thảo luận về sự việc bình phục của một xã hội quốc tế chủ quyền và lôi kéo bịa đặt tuyên ngôn 1986 nhập tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

He made no direct mention of the South Đài Loan Trung Quốc Sea in front of reporters,who were only allowed to tướng listen to tướng the first few minutes of his opening remarks.

Ông ko phát biểu thẳng cho tới yếu tố Biển Đông trước những phóng viên báo chí,những người chỉ được phép tắc lắng tai những phút trước tiên của phát biểu khai mạc.

We are a company that provides platforms for diverse perspectives and opinions- and we have no shortage of them among ourown employees,” said Pichai in his prepared opening remarks.

Chúng tôi là 1 trong doanh nghiệp cung ứng những nền tảng cho những ý kiến và ý tưởng phát minh đa dạng mẫu mã không giống nhau- và Cửa Hàng chúng tôi khá đầy đủ những loại này tức thì nhập nội cỗ những nhân viên cấp dưới của tôi,”vị CEO mượt mỏng manh phát biểu nhập lời banh đầu của tôi.

Mgr Melina's opening remarks touched on what he regarded as three problematic points in the Synod's working document, points he hoped would be corrected in the Synod's debates.

Nhận xét banh đầu của Ðức Ông Melina phát biểu cho tới điều ngài coi như phụ thân điểm thực hiện yếu tố nhập Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng, những điểm tuy nhiên ngài kỳ vọng sẽ tiến hành thay thế trong số cuộc bàn bạc bên trên Thượng Hội Ðồng.

In his opening remarks, Ranking Member Patrick McHenry(R-NC) commented on this, telling Zuckerberg,“Fair or not fair, you're here to tướng answer for the digital age.”.

Trong bài tuyên bố khai mạc, Thành viên xếp thứ hạng Patrick McHenry( R- NC) đã nhận được xét về điều này, phát biểu với Zuckerberg, Công vị hay là không vô tư, các bạn ở phía trên nhằm vấn đáp mang lại thời đại nghệ thuật số.

Trump said the two leaders touched on certain human rights abuses, but did not offer any further details,and the subject was absent from the statement and opening remarks.

Ông Trump cho thấy thêm nhì căn nhà chỉ đạo đã và đang nhắc đến nhập một trong những vụ sử dụng nhân quyền chắc chắn, tuy nhiên ko cung ứng tăng ngẫu nhiên cụ thể này,và chủ thể này sẽ không xuất hiện tại nhập tuyên tía và bài tuyên bố khai mạc.

The risks surrounding the lỗi area growth outlook can stillbe assessed as broadly balanced,” he said in his opening remarks.

Xem thêm: ei là gì

Những khủng hoảng rủi ro xoay xung quanh triển vọng phát triển của điểm đồng xu tiền cộng đồng châuÂu hoàn toàn có thể được review là khá cân nặng bằng”, ông cho thấy thêm nhập tuyên tía banh màn.

Powell is scheduled to tướng deliver opening remarks and answer questions on monetary policy at a town hall meeting with teachers in Washington, D.C. on Wednesday evening.

Powell dự con kiến tiếp tục đem ra những đánh giá mở đầu và vấn đáp những thắc mắc về quyết sách chi phí tệ bên trên một buổi họp bên trên tòa thị chủ yếu với những nghề giáo ở Washington nhập 7/ 2.