ordered là gì

Công cụ cá nhân
 • /´ɔ:də:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngăn nắp
  an ordered life
  một cuộc sống thường ngày ngăn nắp
  a badly ordered existence
  một cuộc sống thường ngày bừa bãi

  Chuyên ngành

  Toán & tin cậy

  được lệnh
  được (ra) lệnh
  được sắp
  complete ordered field
  trường được chuẩn bị toàn phần
  cyclically ordered
  được chuẩn bị cyclic
  cyclically ordered
  được chuẩn bị xiclic
  naturally ordered
  được chuẩn bị tự động nhiên
  naturally ordered
  được bố trí tự động nhiên
  normally ordered
  được chuẩn bị chuẩn
  normally ordered
  được chuẩn bị chuẩn chỉnh tắc
  ordered aggregate
  tập thích hợp được sắp
  ordered array
  mảng được chuẩn bị loại tự
  ordered closure
  bao đóng góp được sắp
  ordered closure
  bao đóng góp được chuẩn bị xếp
  ordered domain
  miền được sắp
  ordered field
  trường được sắp
  ordered field
  trường được chuẩn bị xếp
  ordered group
  nhóm được sắp
  ordered list
  danh sách được chuẩn bị xếp
  ordered pair
  cặp được sắp
  ordered ring
  vành được sắp
  ordered ring
  vành được chuẩn bị xếp
  ordered set
  tập được sắp
  ordered tree
  cây được chuẩn bị loại tự
  partially ordered set
  tập (hợp) được chuẩn bị cỗ phận
  partially ordered set
  tập thích hợp được chuẩn bị cỗ phận
  simply ordered set
  tập (hợp) được chuẩn bị đơn giản
  simply ordered set
  tập thích hợp được chuẩn bị (đơn) giản
  well-ordered
  được chuẩn bị tốt
  well-ordered
  được bố trí tốt
  well-ordered set
  tập được chuẩn bị tốt
  được chuẩn bị xếp
  naturally ordered
  được bố trí tự động nhiên
  ordered closure
  bao đóng góp được chuẩn bị xếp
  ordered field
  trường được chuẩn bị xếp
  ordered list
  danh sách được chuẩn bị xếp
  ordered ring
  vành được chuẩn bị xếp
  well-ordered
  được bố trí tốt

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  all together , arranged , businesslike , controlled , disciplined , in good shape , in order , law-abiding , methodical , neat , organized , peaceable , precise , shipshape * , systematic , systematized , tidy , well-behaved , well-organized

  Bạn đang xem: ordered là gì

  Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ