phù điêu tiếng anh là gì

Lion Hunt of Ashurbanipal là 1 trong những chuỗi có tiếng về những phù điêu hoàng cung Assyria kể từ c.

The Lion Hunt of Ashurbanipal is a famous sequence of Assyrian palace reliefs from c.

Bạn đang xem: phù điêu tiếng anh là gì

Phù điêu vẽ một người trần truồng mang 1 chlamys.

Frieze of a naked man wearing a chlamys.

Và nó là phía trên những hình uốn nắn này, tất cả chúng ta thấy những tấm phù điêu miêu tả cảnh.

And it's above that meander that we see the narrative friezes.

Điều cần thiết nhất là phù điêu xung khắc Bas của những mẩu chuyện Hindu.

The most important are the Carved Bas reliefs of the Hindu narratives.

Phù điêu nổi bật...

... typical carvings which...

Những người đàn ông của bà xuất hiện nay nhiều bên trên những bức phù điêu.

Her grandchildren appear in several of her books.

Hình phù điêu bên trên mộ bà được Jo Davidson tiến hành.

The bas relief on her grave marker was created by sculptor Jo Davidson.

Trên bức phù điêu này, cả Khentkaus và Nyuserre nhường nhịn như được vẽ với nằm trong tỷ trọng.

On this relief both Khentkaus and Nyuserre appear on the same scale.

Bức phù điêu này chứng tỏ sự kế tiếp vị của những vị vua nằm trong vương vãi triều loại 11.

This relief establishes the succession of kings of the 11th Dynasty.

Không, bức phù điêu đã biết thành hư hỏng kinh hoàng.

No, the stone relief was damaged.

Nội và thiết kế bên ngoài, với tổng số 242 phù điêu, kiệt tác chạm trổ bên trên từng bức tường chắn.

Inside and outside, there are altogether 242 sculptures on the walls.

Các phù điêu tới từ tầng bên trên với cảnh bên trên thân phụ thanh ghi.

The reliefs which came from the upper floor have scenes on three registers.

Các phù điêu Nữ hoàng được nói tới là ko cần thiết,.

Xem thêm: qj là gì

Dutch complaints did not matter.

Ngôi đền rồng được tô điểm vày 2672 tấm phù điêu chạm xung khắc nổi và 504 pho tượng Phật.

It is decorated with 2,672 relief panels and 504 Buddha statues.

Bức phù điêu được chạm trổ vày Carl Paul Jennewein.

The bas-relief was sculpted by Carl Paul Jennewein.

Xin hãy ngắm nhìn cây cột chạm phù điêu tuyệt rất đẹp...

Please admire the beautifully carved...

Hãy phát triển thành phù điêu mang lại vinh quang đãng của ta!

Become the cornerstone of my glory!

Có những hình ảnh và phù điêu hoa thích mắt thực hiện gia tăng sự long lanh của ngọn tháp.

The tower has beautiful paintings and carvings of flowers which add more magnificence vĩ đại the tower.

Phụ khuôn của Mentuhotep II cũng loại gián tiếp được xác nhận vày một phù điêu bên trên Shatt er-Rigal.

The parentage of Mentuhotep II is also indirectly confirmed by a relief at Shatt er-Rigal.

Khải Hoàn Môn Titus với nhị bức phù điêu rộng lớn mô tả một sự khiếu nại lịch sử vẻ vang có tiếng.

The Arch of Titus has two large reliefs depicting a well-known historical sự kiện.

Den là vị vua Ai Cập trước tiên được xác thực bên trên những bức phù điêu đá ở Sinai.

Den is the first Egyptian king attested with rock reliefs in the Sinai Peninsula.

Các tấm phù điêu xung khắc nổi đã cho chúng ta biết một nghi hoặc lễ đầu tiên "săn" của vua Ashurbanipal (trị vì thế 668 - c.

They show a formalized ritual "hunt" by King Ashurbanipal (reigned 668 – c.

Khi ấy Michelangelo tiếp tục tiến hành những bức phù điêu nổi thấp Madonna of the Steps (1490–1492) và Battle of the Centaurs (1491–1492).

At this time Michelangelo sculpted the reliefs Madonna of the Steps (1490–1492) and Battle of the Centaurs (1491–1492).

Lykourgos cũng khá được xung khắc họa bên trên hình họa phù điêu ở bức tường chắn phía nam giới Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

Lycurgus is also depicted on the frieze on the south wall of the U.S. Supreme Court building.

Một bức phù điêu không giống với niên đại thuộc sở hữu thời kỳ này cũng mô tả một hoạt cảnh tương tự động.

Another relief dating vĩ đại the same period shows a similar scene.