quy hoạch tiếng anh là gì

Các tiêu chí quy hoạch bám theo tiêu xài chuẩn chỉnh của khu đô thị loại II.

I. Criteria for selection of National Projects II.

Bạn đang xem: quy hoạch tiếng anh là gì

Vậy những ngôi nhà quy hoạch tiếng động khu đô thị ở đâu?

Where are the urban sound planners?

Quy hoạch của mình là vấn đề rõ ràng.

Their scheming is obvious.

EMS tương hỗ quy hoạch, trấn áp và giám sát những quyết sách nhập một đội nhóm chức.

EMS assists with planning, controlling and monitoring policies in an organization.

Hay canh ty tất cả chúng ta dùng những toà ngôi nhà chất lượng tốt rộng lớn, quy hoạch TP.HCM chất lượng tốt rộng lớn.

Perhaps we can learn đồ sộ better use our buildings, better plan our cities.

Ngoài đi ra, TP.HCM với một trong những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện thời điểm hiện tại hoặc quy hoạch.

In addition, the thành phố has several existing or planned thermal power stations.

Gia cư: Các giới hạn về quy hoạch nhà tại chắc hẳn rằng sẽ tiến hành thả lỏng.

Housing: It was suggested that House Planning restrictions could be relaxed.

Đâu là những người dân quy hoạch tiếng động văn phòng?

Where are the office sound planners?

Trong quy hoạch cách tân và phát triển khu vực du ngoạn này sẽ có được 9 trong suốt lộ trình tham ô quan lại.

This policy would result in traffic being routed along nine lines.

Quy hoạch Thủ đô Quốc gia”.

"Planning the National Capital".

Thành phố sẽ tiến hành quy hoạch lại.

So there'll be a re- distribution of power in the thành phố.

Đường băng loại nhì và loại 3 cũng sẽ được quy hoạch.

Second and third order lines also appear.

Chúng tớ với những ngôi nhà quy hoạch.

Xem thêm: light up là gì

We have urban planners.

Thành phố Sejong, được quy hoạch thực hiện thủ đô hành chủ yếu mới mẻ của Nước Hàn cùng tương đương cơ.

Sejong, which is planned đồ sộ be the new administrative capital of South Korea, is also close by.

Suuronen cũng kiến thiết silo tàng trữ thóc lúa, kho và quy hoạch thị xã.

Suuronen also designed grain silos, sheds and town plans.

Toàn cỗ những khu vực quy hoạch thu nhập trung bình.

All around the projects.

Đây là văn phiên bản pháp luật về quy hoạch dự án công trình.

This is the formal design document of the project.

Một phân tích quy hoạch và đã được ban ngành Kế hoạch tổ chức.

A planning study was đồ sộ have been undertaken by the Planning Department.

Đặc biệt bên trên Bắc Âu quy hoạch vùng tiếp tục tiến bộ triển rất rộng Tính từ lúc cuối trong thời điểm 1950.

Especially in Northwestern Europe spatial planning has evolved greatly since the late 1950s.

Phần còn sót lại của Courland là 1 phần của những khu vực quy hoạch của Riga và Semigallia (Zemgale).

The remainder of Courland is part of the planning regions of Riga and Semigallia (Zemgale).

Dynamic Programming - Quy hoạch động 1959.

Dynamic Programming 1959.

Quy hoạch vùng và khu đô thị.

Town and Country Planning.

Đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô hà nội của Ernest Hébrard hoàn thành xong.

Urban planning was carried out by Ernest Hébrard.

Bạn tiếp tục sẽ có được đơn khiếu nại của ủy ban quy hoạch?

Xem thêm: mc là gì

Are you going đồ sộ get sued by the zoning commission?

Bọn em phân phối những lô khu đất,... và ngôi nhà tiếp tục quy hoạch.

We sell landscape lots... and preconstructed designer homes.