số chỉ của vôn kế là gìBài viết lách Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn tiếp với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn tiếp.

Cách bài bác tập dượt Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn tiếp (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

- Ampe tiếp giắt tiếp nối nhau với năng lượng điện trở R, nhằm đo dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt nó, số chỉ của ampe tiếp là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt R.

Bạn đang xem: số chỉ của vôn kế là gì

- Vôn tiếp giắt tuy nhiên song với năng lượng điện trở R, nhằm đo hiệu năng lượng điện thế nhị đầu năng lượng điện trở R, số chỉ của vô tiếp là hiệu năng lượng điện thế nhị đầu R.

Quảng cáo

Lưu ý:

    + Nếu năng lượng điện trở của vôn tiếp ko nên rất rộng (bằng vô cùng) thì dòng sản phẩm năng lượng điện vẫn chạy qua quýt vôn tiếp V nên ko thể vứt đoạn mạch chứa chấp vôn tiếp được.

    + Nếu ampe tiếp với năng lượng điện trở đáng chú ý thì coi ampe tiếp như 1 năng lượng điện trở.

Ví dụ 1: Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó những năng lượng điện trở R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, những ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý. Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhị đầu đoạn mạch UAB = 6V. Tìm số chỉ của những ampe tiếp.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Gọi C là giao phó điểm của (R2, R3), D là giao phó điểm của (R1, R2)

Vì ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý nên:

    + A và C với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và A lại.

    + B và D với nằm trong năng lượng điện thế → chập D và B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ta có: (R1 // R2 // R3)

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Số chỉ ampe tiếp 1: I = I1 + IA1 ⇒ IA1 = I - I1 = 3A

Số chỉ ampe tiếp 2: I3 + IA2 = I ⇒ IA2 = I - I3 = 5A

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó những năng lượng điện trở R1 = 40Ω, R2 = 40Ω, R3 = 30Ω, R4 = 40Ω, ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch chủ yếu I = 1,2 A. Tìm số chỉ của những ampe tiếp và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt từng trở.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Gọi C là giao phó điểm của (R2, R3); D là giao phó điểm của (R1, R2)

Vì những ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý nên:

    + A và C với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và A lại.

    + B và D với nằm trong năng lượng điện thế → chập D và B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ta có: [(R1 // R2)] // R3

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ U = I.RAB = 1,2.trăng tròn = 24V Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Mà I = I124 + I3 ⇒ I124 = I - I3 = 1,2 - 0,8 = 0,4A = I4 = I12

u12 = I12.R12 = 0,4.trăng tròn = 8V Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Để mò mẫm số chỉ ampe tiếp tao phụ thuộc vào mạch ban đầu: I = I1 + IA ⇒ IA = I - I1 = 1,2 - 0,2 = 1A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = 12Ω, R2 = 6Ω, R3 = R4 = 4Ω, UAB = 18V. tường năng lượng điện trở của ampe tiếp và chão nối ko đáng chú ý. Tìm số chỉ của những ampe tiếp.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Gọi C là giao phó điểm của (R2, R3), D là giao phó điểm của (R1, R2), E là giao phó điểm của (R1, R4, A1). Vì E và C với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và E lại, B và D với nằm trong năng lượng điện thế → chập D và B lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ta có: [R4 nt (R1 // R2 // R3)]

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ R123 = 2Ω ⇒ RAB = R4 + R123 = 6Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ U4 = I4.R4 = 3.4 = 12V ⇒ U123 = U - U4 = 6V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Số chỉ ampe tiếp 1: I4 = I1 + IA1 ⇒ IA1 = I4 - I4 = 2,5A

Số chỉ ampe tiếp 2: I3 + IA2 = I ⇒ IA2 = I - I3 = 1,5A

Ví dụ 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = R2 = 8Ω, R3 = 12Ω, R4 = 24Ω, R5 = 1,2Ω, RA = 0, UAB = 24V. Tính:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt những năng lượng điện trở.

c. Số chỉ ampe tiếp.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Gọi C là giao phó điểm của (R1, R2), D là giao phó điểm của (R3, R4)

Vì ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý nên C và D với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và D lại.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

a. Ta có: [(R1 // R3) nt (R2 // R4)] nt R5

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

→ R = R13 + R24 + R5 = 4,8 + 6 + 1,2 = 12Ω

b. Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ I13 = I24 = I5 = I = 2A

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt R1 và R3: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt R2 và R4: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

c. Giả sử chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt ampe tiếp với chiều kể từ C cho tới D (như hình vẽ). Khi cơ bên trên nút C tao có: I1 = IA + I2 ⇒ IA = I1 - I2 = 1,2 - 1,5 = -0,3A . Dấu " - " bệnh chỏ rằng: dòng sản phẩm năng lượng điện nên chạy kể từ D cho tới C và số chỉ của ampe tiếp là 0,3A.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ví dụ 5:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: nhập cơ R1 = 8Ω, R2 = 12Ω, R3 = 3Ω, R5 = 4Ω. R4 là trở nên trở. tường UAB = 34V và RV rất rộng.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

1. Với R4 = 3Ω. Tính:

a. RAB.

b. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện ở mạch chủ yếu.

c. Số chỉ vôn tiếp. Cực dương Vôn tiếp nên nối với điểm nào?

2. thay đổi R4 nhằm (V) chỉ 0V. Tính R4.

Hướng dẫn:

Vì vôn tiếp với năng lượng điện trở rất rộng nên dòng sản phẩm năng lượng điện ko chạy qua quýt vôn tiếp. Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

1. Với R4 = 3Ω.

a) Ta có: R5 nt [(R1 nt R2) // (R3 nt R4) ]

R12 = R1 + R2 = 18Ω, R34 = R3 + R4 = 6Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

→ R = R5 + R1234 = 4 + 4,5 = 8,5Ω

b. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch chính: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

c. I5 = I1234 = I = 4A → U5 = I5.R5 = 4.4 = 16V ⇒ U1234 = U - u5 = 18V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Từ hình vẽ tao có: UMN = UMC + UCN = -R1I1 + R3I3 = -6.1 + 3.3 = 3V

Mà: nên cực kỳ dương của (V) giắt với M và cực kỳ âm giắt với N.

2. thay đổi R4 nhằm (V) chỉ 0V

Ta có: UMN = UMC + UCN = – UCM + UCN = 0 ⇒ UCM = UCN ⇔ I1R1 = I3R3 (1)

Mặt khác: UMN = UMB + UBN = UMB – UNB = 0 ⇒ UMB = UNB ⇔ I1R2 = I3R4 (2)

Lấy (1) phân tách (2) tao được: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án : mạch cầu cân đối.

Ví dụ 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, UAB = 30V, RA = 0. Tìm:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

a. RAB.

b. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt những năng lượng điện trở.

c. Số chỉ Ampe kế

Hướng dẫn:

Gọi C là giao phó điểm của (R2, R4, R5), D là giao phó điểm của (R1, R3, R4)

Vì ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý nên B và C với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và B lại (dòng năng lượng điện ko chạy qua quýt R5 nên I5 = 0) . Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Xem thêm: light up là gì

a) Ta có: [(R3 // R4) nt R1] // R2

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

b)

     + Ta với U134 = U2 = UAB = 30V

    + Dòng năng lượng điện chạy qua quýt đoạn R2:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

    + Dòng năng lượng điện chạy qua quýt đoạn R1 – R34:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Lại có: I1 = I34 = I134 = 2A nên: U34 = UAB – U1 = UAB – I1R1 = 30 – 2.10 = 10V

Vì U3 = U4 = U340 = 10V, nhưng mà R3 = R4 = 10Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

c) Để mò mẫm số chỉ ampe tiếp A tao nên mò mẫm I2 và I4, tiếp sau đó xác lập chiều của I4 rồi suy đi ra số chỉ của A.

Ta có: I1 > I3 nên kể từ mạch gốc, tao thấy bên trên D dòng sản phẩm qua quýt I4 nên với chiều kể từ D cho tới C vậy I2 và I4 qua quýt chảy qua quýt A nên: IA = I2 + I4 = 3 + 1 = 4 A.

B. Bài tập

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện với sơ đồ vật như hình. tường R1 = 10Ω và R2 = 3R3. Ampe tiếp A1 chỉ 4A. Tìm số chỉ của những ampe tiếp A2 và A3.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Lời giải:

Ta có: U23 = U2 = U3 ⇔ I2.R2 = I3.R3 ⇔ I2.3R3 = I3.R3 ⇒ I3 = 3I2

Lại có: I = I1 = I2 + I3 ⇔ 4 = I2 + 3I2 ⇒ I2 = 1A ⇒ I3 = 3A

Bài 2: R1 = R3 =30Ω, R2 = 5Ω, R4 = 15Ω, RA = 0, UAB = 90V, RV rất rộng. Hình mặt mũi. Tìm:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Số chỉ ampe tiếp và vôn tiếp.

Lời giải:

Gọi C là giao phó điểm của (R1, R3), D là giao phó điểm của (R2, R3, R4)

Vì ampe tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý nên B và C với nằm trong năng lượng điện thế → chập C và B lại. Vôn tiếp với năng lượng điện trở rất rộng nên dòng sản phẩm năng lượng điện ko chạy qua quýt vôn tiếp. Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

a) [R2 nt (R3 // R4)] // R1

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

b) Ta với U234 = U1 = UAB = 90V

    + Dòng năng lượng điện chạy qua quýt đoạn R1: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

    + Dòng năng lượng điện chạy qua quýt đoạn R2 – R34: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Lại có: I2 = I34 = I234 = 6A nên: U34 = UAB – U2 = UAB – I2.R2 = 90 – 6.5 = 60V

Vì U3 = U4 = U34 = 60V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Số chỉ của ampe kế: IA = I1 + I3 = 3 + 2 = 5 A

Số chỉ của vôn kế: U4 = U34 = 60V

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường UAB = 18V , R1 = R2 = R3 = 6Ω, R4 = 2Ω. Nối M và B vày một ampe tiếp với năng lượng điện trở cực kỳ nhỏ. Tìm số chỉ của ampe tiếp và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ampe tiếp.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Lời giải:

Khi nối ampe tiếp nhập thân mật M và B thì M và B được chập lại, mạch năng lượng điện được vẽ lại:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

[(R3 // R4) nt R1] // R2

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ R341 = R34 + R1 = 1,5 + 6 = 7,5Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

    + Lại có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

⇒ I134 = I - I2 = 5,4 - 3 = 2,4A

    + Vì I134 = I1 = I34 = 2,4 ⇒ U1 = I1.R2 = 2,4.6 = 14,4V

⇒ U34 = U134 - U1 = 3,6V

    + Lại với R4 // R3 ⇒ U3 = U4 = U34 = 3,6 V ⇒ I3 = 0,6 A và I4 = 1,8 A

    + Vì I1 = I3 + I4 = 2,4 A nên dòng sản phẩm qua quýt R3 kể từ N cho tới M vì thế vậy: IA = I3 + I2 = 3,6 A

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

UMN = 4V; R1 = R2 = 2Ω;

R3 = R4 = R5 = 1Ω; RA ≈ 0; RV = ∞ (rất lớn).

a) Tính RMN.

b) Tính số chỉ của ampe tiếp và vôn tiếp.

Lời giải:

a) Mạch năng lượng điện được vẽ lại như hình:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Từ hình thấy: {[(R5 nt R3) // R2] nt R4} // R1

Ta có: R35 = R3 + R5 = 1 + 1 = 2Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

R4235 = R235 + R4 = 1 + 1 = 2Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

b) Từ mạch gốc suy đi ra số chỉ của ampe tiếp A đó là độ mạnh dòng sản phẩm I4, theo đòi mạch vẽ lại tao có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Số chỉ vôn tiếp V là U3 = I3R3. Lại có: U35 = U - U4 = 4 - 2.1 = 2V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Cho biết: R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 5Ω, R5 = 0,5Ω, năng lượng điện trở vôn tiếp rất rộng, chão dẫn và khóa K với năng lượng điện trở ko đáng chú ý. Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhị điểm A, B là UAB = 20V. Hãy tính năng lượng điện trở tương tự của mạch toàn mạch, dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt những năng lượng điện trở và số chỉ của vôn tiếp, trong số tình huống sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

a) Khóa K đang được banh.

b) Đóng khóa K.

Lời giải:

a) Khóa K banh, mạch vẽ lại như hình.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

RAB = R23-4 + R1 + R5 = 2,5 + 1 + 0,5 = 4Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

I1 = I5 = I23-4 = 5A ⇒ U23-4 = I23-4.R23-4 = 5.2,5 = 12,5V

Mà: U23 = U4 = U23-4 = 12,5V

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Lại có: I4 = I1 - I23 = 5 - 2,5 = 2,5A

Từ hình thuở đầu tao suy đi ra số chỉ của V đó là U4 ⇒ UV = U4 = 12,5V

b) Đóng khóa K, mạch năng lượng điện như hình. Chập nhị điểm A và D lại rồi triển khai công việc vẽ lại mạch như bài bác bên trên tao vẽ được mạch sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Ta có: I5 = IAE = I = 8,125A ⇒ UAE = IAE.RAE = 15,9375 = U3 = U12-4

Dòng năng lượng điện qua quýt R3: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Dòng năng lượng điện qua quýt đoạn R12-4 là: I12-4 = I - I3 = 8,125 - 5,3125 = 2,8125A ⇒ I12 - I4 = 2,8125A

Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhị điểm A, C: UAC = U12 = I12.R12 = I4.R12 = 1,875V

Dòng năng lượng điện qua quýt R1: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 với đáp án

Dòng năng lượng điện qua quýt R2: I2 = I12 - I1 = 2,8125 - 1,875 = 0,93751A

Từ hình thuở đầu tao suy đi ra số chỉ của V đó là U4 ⇒ UV = U4 = I4.R4 = 14,0625V

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 11 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện trở tương tự mạch tiếp nối nhau, mạch tuy nhiên tuy nhiên, mạch cầu
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện trở tương tự mạch tiếp nối nhau, mạch tuy nhiên tuy nhiên, mạch cầu
 • Dạng 2: Định luật Ôm mang đến đoạn mạch tiếp nối nhau và tuy nhiên song
 • Trắc nghiệm Định luật Ôm mang đến đoạn mạch tiếp nối nhau và tuy nhiên song
 • Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn tiếp
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Định luật Ôm mang đến đoạn mạch chỉ mất năng lượng điện trở R với đáp án (phần 1)
 • 50 bài bác tập dượt trắc nghiệm Định luật Ôm mang đến đoạn mạch chỉ mất năng lượng điện trở R với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: smoked paprika là gì

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học