so sánh bộ máy nhà nước mỹ và việt nam

Để giải quyết công việc của cả một quốc gia, Nhà nước cũng cần có các cơ quan giúp việc giải quyết. Hệ thống các cơ quan đó gọi chung là bộ máy nhà nước, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo nội dung quy định trong luật. Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành một bộ máy đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. Bộ máy Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương. Như vậy, việc tìm hiểu và nắm bắt các thông tin liên quan đến bộ máy nhà nước là hết sức cần thiết. Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích về chủ đề So sánh bộ máy nhà nước Mỹ và Việt Nam [2023].

Bạn đang xem: so sánh bộ máy nhà nước mỹ và việt nam

B59e918569c5aeb0341c0abc40460383
So sánh bộ máy nhà nước Mỹ và Việt Nam [2023]

1. XÓA Bộ máy Nhà nước là gì?

Nhà nước là cơ quan nắm quyền lực, chính trị của xã hội, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, thực hiện điều hành và hoạt động của Nhà nước trong xã hội.

Nhà nước tổ chức bộ máy chính quyền nắm mọi quyền lực điều hành đất nước, xác lập các chính sách chính trị - xã hội, ban hành pháp luật và điều hành mọi hoạt động của đất nước.

2. So sánh bộ máy nhà nước Mỹ và Việt Nam [2023]

tiêu chí so sánh Việt Nam Mỹ
chính phủ chính thức - Chủ nghĩa xã hội.

Bạn đang xem: So sánh bộ máy nhà nước Mỹ và Việt Nam

– Dân chủ đại diện và trực tiếp: biểu quyết khi bang có trưng cầu dân ý.

- Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tổ chức và phối hợp kiểm soát.

- Nước cộng hòa tổng thống

– Công nhận hai đảng chính trị đang hoạt động chính là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Quyền trẻ em

Mọi người

quyền công cộng

mọi người

- Vị trí của chương 2.

– Quy định 38 quyền. Có 5 quyền mới:

+ Quyền được sống,

+ Quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được thụ hưởng các giá trị văn hóa

-Vị trí sửa đổi hiến pháp

– Có tổng cộng 27 sửa đổi, bao gồm 10 sửa đổi đầu tiên

được gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ

Bảo vệ con người trong các khía cạnh quan trọng như tôn giáo, sử dụng vũ khí, các vấn đề dân sự và hình sự, v.v.

tổ chức bộ

máy nhà nước

- Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước.

Gồm 3 cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

ở địa phương có HĐND.

– Chính phủ là cơ quan chấp hành và cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ở địa phương có Uỷ ban nhân dân các cấp.

– Tòa án nhân dân và các viện

Viện kiểm sát nhân dân xét xử và kiểm sát hoạt động tư pháp

- Nguyên tắc tam quyền phân lập

- Quốc hội gồm Hạ viện và Thượng viện

- Hành pháp gồm có tổng thống, là người đứng đầu nhà nước

- Đứng đầu cơ quan lập pháp là Tòa án tối cao Hoa Kỳ

- Tổng thống là nguyên thủ quốc gia

3. Bộ máy Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 2013

Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành một bộ máy đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.

Bộ máy Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương.

Xem thêm: pod là gì trong xuất nhập khẩu

* Hội nghị

Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội hiện nay là Quốc hội Việt Nam khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) với 499 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ông Vương Đình Huệ

* Chủ tịch

Tổng thống là một thể chế khá đặc biệt. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Quyền Chủ tịch hiện nay là bà Võ Thị Ánh Xuân.

* Chính phủ

Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, Chính phủ là cơ quan chấp hành. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Thủ tướng hiện nay là ông Phạm Minh Chính.

Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng phân công và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ tướng vắng mặt, một Phó Thủ tướng được Thủ tướng ủy quyền thay mặt Thủ tướng lãnh đạo các công việc của Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về lĩnh vực mình phụ trách. lĩnh vực. hoạt động của chính phủ.

* Toà án nhân dân

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác do luật định.

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. cốt lõi.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình.

* Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các viện kiểm sát khác do pháp luật quy định.

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức. cá nhân, góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, thống nhất.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay là ông Lê Minh Trí.

* Chính quyền địa phương

Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam còn có chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn vị hành chính gồm: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Hiện nay, Việt Nam có 05 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 58 tỉnh thành.

Cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, được tổ chức phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do pháp luật quy định.

- Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và các cơ quan ở địa phương. nhà nước vượt trội.

HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật quy định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

- Uỷ ban nhân dân

UBND cấp chính quyền địa phương do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND và các cơ quan hữu quan. quản lý nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Đây là nội dung So sánh bộ máy nhà nước Mỹ và Việt Nam [2023] . Cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi bài viết của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nội dung trên. Mọi thắc mắc cần tư vấn, vui lòng liên hệ với công ty luật ACC để chúng tôi giải đáp và tư vấn cho bạn một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Xem thêm: clrscr là gì

5/5 - (4800 phiếu bầu)