trái chôm chôm tiếng anh là gì

Bản dịch của "quả chôm chôm" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: trái chôm chôm tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

quả chôm chôm {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "rambutan" vô một câu

The garden is big and full of fruit trees, among which rambutan, mango, ciku, jackfruit and mangosteen.

Xem thêm: sds page là gì

Mexico only consumes đôi mươi percent of its rambutan production sánh producers will visit new markets sánh that consumers get vĩ đại know their product.

She said they are expecting a whopping 40 vĩ đại 50 per cent reduction of seasonal fruits such as durians and rambutans.

Xem thêm: counterweight là gì

Fruit trees lượt thích mangga, kaimito, and rambutan will give you tasty treats, too!

We have durian trees, rambutan and other fruits vĩ đại mark our land.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "quả chôm chôm" vô giờ Anh