vô hậu là gì

Tra cứu vãn Từ điển Tiếng Việt - từ: vô hậu

vô hậu tt. Không nam nhi nối dòng: Theo luân-lý cũ, vô-hậu là 1 tội bất-hiếu vĩ đại.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
vô hậu tt. Không với con cái nối dõi: Nhà ấy vô hậu.
Nguồn tham lam khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
vô hậu tt (H. hậu: sau) Không với con cái nối dõi về sau: Ngày xưa ngôi nhà nho cho tới vô hậu là 1 tội bất hiếu.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
vô hậu tt. Không với con cái nối sau.
Ngr. ác-đức: chén ở vô-hậu.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Thanh Nghị
vô hậu .- Không với con cái nối dõi (cũ).
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Việt Tân
vô hậu Không với con cái nối sau: Nhà ấy vô-hậu.
Nguồn tham lam chiếu: Từ điển - Khai Trí

* Từ tham lam khảo:

vô hiệu hoá

Bạn đang xem: vô hậu là gì

vô hình dung

vô hình dung trung

vô thiến bất hero

vô học tập

* Tham khảo ngữ cảnh

mạ dòng sản phẩm bọn vô hậu .

Xem thêm: pc47 là gì

* Từ đang được tra cứu vãn (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): vô hậu

* Xem thêm: Từ điển Giúp phát âm Nôm và Hán Việt

Bài quan lại tâm