where are you from dịch ra tiếng việt là gì

The man asked (me), "Where are you from?"

Mã Tổ hỏi: "Từ đâu đến?"

Bạn đang xem: where are you from dịch ra tiếng việt là gì

So where are you from, Albright?

Ông quê ở đâu, Albright?

So, where are you from?

Vậy chú kể từ đâu tới?

Where are you from?

Cậu tới kể từ đâu?

Tell má, where are you from?

Nói tôi tủ, anh tới từ đâu thế?

Where are you from?

Ông tới từ đâu?

Where are you from?

Anh tới từ đâu?

Where are you from?

Cô tới từ đâu?

13 David asked the young man who brought him the news: “Where are you from?”

13 Đa-vít căn vặn người thanh niên đem tin: “Ngươi kể từ đâu đến?”.

Fine, where are you from?

Được thôi, cậu kể từ đâu tới?

Where are you from, exactly?

điểm nào, chủ yếu xác?

Where are you from, Lewis?

Cháu kể từ đâu đến, Lewis?

And where are you from, Peter Lake?

Xem thêm: pc47 là gì

Anh cho tới từ đâu, Peter Lake?

Well, where are you from?

Vậy thì, em kể từ đâu tới?

And where are you from, Mr. Brown?

Anh ở đâu, anh Brown?

whereas Europeans prefer “Where are you from?”

” trong những khi người Châu Âu quí hỏiAnh kể từ đâu đến?

Where are you from?

Quê cô ở đâu?

So, robin, where are you from?

Vậy, Robin, em tới từ đâu?

Where are you from?

Cậu kể từ đâu tới?

And where are you from, little squirt?

cậu từ đâu đến?

Where are you from, man?

Anh kể từ đâu tới, anh bạn?

So, where are you from?

Vậy, anh kể từ đâu đến?

“[Pilate] entered into the governor’s palace again and said đồ sộ Jesus: ‘Where are you from?’

“[Phi-lát] lại trở vô điểm trường-án nhưng mà thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi kể từ đâu?

Householders often asked my wife and me: “Where are you from?

Xem thêm: loading dock là gì

Chủ mái ấm thông thường căn vặn bọn chúng tôi: “Ông bà kể từ đâu đến?

Where are you from?

Các cậu kể từ đâu tới?