xuống xe tiếng anh là gì

Việc khẩn gì tuy nhiên tôi nên xuống xe ngựa của thương hiệu người Hoa thế?

So what's ví urgent I had to dismount from a porky little Chinese?

Bạn đang xem: xuống xe tiếng anh là gì

Để chắc chắn rằng, Shop chúng tôi xuống xe cẩn trọng ở phần lên sản phẩm phía bên ngoài trạm xe pháo lửa.

As a precaution, we disembarked quietly in the freight yard just outside the station.

Tớ mong muốn xuống xe.

I wanna get out.

Hai anh cả xuống xe buý t và ngay thức thì nhìn thấy người phụ phái nữ này.

The two elders got out of the bus and instantly saw this young woman.

Okay, gom tôi bê nó xuống xe nào là.

Okay, let's get this thing down lớn the car.

Khi vẫn xuống xe, Luli chạy về bến xe pháo và mua sắm vé cho tới Los Angeles.

Once off the bus, Luli runs all the way back lớn the station and buys a ticket lớn Los Angeles.

Cho tôi xuống xe

I'm just going lớn get out.

Khi trời còn ko sáng sủa, Shop chúng tôi cho tới một ngôi làng mạc nhỏ và xuống xe.

In the wee hours of the morning, we arrived at a small village, where we got off.

" Chúng tớ xuống xe và lên đường bộ? "

And we said, " We get out and walk? "

Tôi tiếp tục xuống xe.

I'm getting out.

Xuống xe nào là cô nàng.

Screw that.

Ray căn vặn Lúc nhị người xuống xe.

Xem thêm: nnt là gì

Ray asked as they got out of his car .

Foxtrot Charlie, sẵn sàng mang đến tù nhân xuống xe.

Foxtrot Charlie, we are ready lớn disembark.

Vậy thì... xoay kể từ khi tôi một vừa hai phải bước đi xuống xe xe taxi được không?

Then, how about you start filming from where I get out of the taxi?

Thôi, đó là khu vực tôi xuống xe.

Well, this is where I get out.

Xuống xe buýt, Shop chúng tôi đi dạo thêm thắt nửa kilômét nữa nhằm đáp xe pháo buýt loại nhị.

From where it drops us off, we walk another third of a mile [half kilometer] lớn get a second bus.

Sếp, ngờ vực phạm 1 và sĩ quan tiền Bauhaus một vừa hai phải xuống xe buýt.

Sir, suspect one and Officer Bauhaus have exited the bus.

Làm ơn xuống xe được không?

Come on, get out of the car, will you?

Không ai được xuống xe.

No-one gets off.

Cậu mong muốn xuống xe nhằm ăn đạn sao?

You wanna get shot down?

Tôi thấy Gant xuống xe lửa sáng sủa ni.

I saw Gant get off the train this morning.

Anh ko tấp tểnh xuống xe và Chào thân ái hả?

Xem thêm: field engineer là gì

You're not gonna get out and say bye?

Mang cặp sách của tôi, Amel bị lôi xuống xe buýt, và bị thịt bên trên mặt phố.

Carrying her schoolbag, Amel was taken off the bus and killed in the street.